For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.

Allmänna villkor för annonsering på Grönbil.se

Uppdaterad senast den 27 januari 2019

Följande villkor gäller för fordonshandlare och verkstäder som annonserar miljöfordon och tjänster samt privatpersoner förknippade med miljöfordon på grönbil.se en tjänst från Grön bil Webbhandel AB med organisationsnummer 5591854772 nedan kallad Grön bil.

Annonsören förbinder sig genom att använda annonseringstjänsten att godkänna och följa dem villkor som satts upp av Grön bil webbhandel ab.

Handlare och verkstäder samt privatpersoner som annonserar kallas nedan för annonsör.

  1. Krav på annonsör

För att få annonsera sina objekt/tjänster på grönbil.se ska Annonsören uppfylla följande villkor:

Annonsören skall vara bosatt/ ha sitt säte i Sverige och kan vara privatperson eller företag.

För annonserande företag gäller följande:

Företaget skall vara registrerat för F-skatt & moms.

Företaget skall ha ett publikt telefonnummer samt adress.

  1. Publicering av annonser

Publicering av annonser sker genom att Grön bil ger annonsören tillgång till ett konto knutet till denne, där kan annonsören själv publicera och ta bort annonser. Kontot kan även uppgraderas till en importlösning där annonser hämtas från av annonsören angiven plats.

Fordon som annonseras på Grön bil webbhandel ab skall uppfylla följande:

Fordonet skall vara en personbil, transportbil, motorcykel, moped. Fordonen skall vara s.k. miljöfordon och EJ vara enbart fossildrivna.

Fordonet skall ha ett svenskt registreringsnummer.

Registreringsnummer som anges i annons skall avse det fordon som annonseras.

Fordon som annonseras skall vara till salu, sålda eller reserverade fordon får inte annonseras.

Villkor som måste uppfyllas för bilder som publiceras i en annons:

Bilder skall föreställa objektet som annonsen avser.

Bilder får inte innehålla logotyper eller text som tillagts genom redigering.

Bilder får inte innehålla ramar eller andra grafiska effekter som medför att annonsen syns bättre än andra i listan.

Om bilder innehåller vattenstämplar ska dessa bestå av företagsnamn i ren text (ej logotyper, adresser till hemsidor eller liknande.

  1. Publicerat material, rättigheter

Då annonsören lägger upp annonsmaterial, ger annonsören grön bil rätt att bearbeta, formatanpassa, lagra, kopiera och att vidare upplåta material till eventuella samarbetspartners. Grön bil får också använda materialet i marknadsföringssyfte.

  1. Annonsörens ansvar

Annonsören ansvarar för att innehållet i annonsen är adekvat och riktigt. Vidare garanterar annonsören att innehållet i annonsen är lagligt i varje avseende, att annonsen inte gör intrång i någon annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed.

Grön bil har rätt att inte publicera eller ta bort annonser som anses bryta mot dessa villkor.

Om annonsören bryter mot dessa villkor har grön bil också rätt att efter påtalande av detta avbryta publiceringen av Annonsörens alla annonser.

Annonsören är skyldig att ersätta skada som Grön bil orsakas genom att Annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt agerat vårdslöst.

Grön bil är skyldig att meddela Annonsören omedelbart om krav ställs mot Grön bil på grund av en annons.

  1. Betalningsvillkor och priser

Företagsannonsörer faktureras månadsvis i förskott för sitt abonnemang hos Grön bil enligt avtalat pris.

Privatpersoner faktureras i samband med att annons publiceras.

Grön bil har rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag vid sen eller utebliven betalning samt att avbryta publicering av Annonsörens annonser.

  1. Uppsägnings och avtalstid

För företag löper avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.

Privatpersoner betalar per annons och annonstid är 1 månad.

  1. Ansvarsfriskrivning

Störningar och avbrott i driften av sidan som ligger utanför Grön bils kontroll kan förekomma.

Grön bil kan inte hållas ansvarig för skador som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller felaktig information i annonstext.

Annonsören är införstådd med att antalet besökare på sidan kan variera.

  1. Villkorsförändringar

Grön bil kan komma att göra tillägg eller förändringar i dessa villkor som sedan publiceras på grön bil.se

Ändrade villkor blir gällande för Annonsörer from det datum det publiceras på Grön bil.se.

Grön bil kan ändra utformning och anpassa annonsers format mm.

  1. Tvistelösning och tillämplig lag

Dessa villkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvals principer. Tvist angående tillämpningen av dessa villkor skall avgöras vid svensk allmän domstol.

  1. Hantering av personuppgifter

För att som privatperson kunna annonsera på Grön bil behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig.

Uppgifterna sparas tills du som kund väljer att ta bort dem.

Topp