For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Den allmänna opinionen om elfordon i Sverige

Den allmänna opinionen om elfordon i Sverige

Miljörörelsen har under de senaste åren växt sig starkare än någonsin. Det pågår ständigt diskussioner om hur samhället kan bli mer miljövänligt, ur flera olika perspektiv. Här ingår även fordonsindustrin och såväl privat som kommersiell bilkörning.

Med anledning av detta har elbilar blivit ett hett samtalsämne. Många förespråkar övergången till el som drivmedel för bilar, men det finns också de som är skeptiska. I denna artikel ska vi titta närmare på allmänhetens uppfattning om elfordon och diskutera olika aspekter av detta.

Den allmänna opinionen om elfordon i Sverige

Hur medvetna är svenskarna om elbilars för- och nackdelar?

Det har gjorts en del undersökningar kring vad den gängse uppfattningen om elbilar är i vårt land. Svaren har varit väldigt olika, inte minst beroende på var i landet den tillfrågade bor. I storstadsområdena är det betydligt fler som planerar att bli elbilsägare någon gång i framtiden jämfört med hur det ser ut på landsbygden.

Detta är kanske inte så förvånande, med tanke på att det i nuläget finns fler laddstolpar och offentliga laddstationer i mer tätbefolkade delar av landet. Så kanske kommer denna opinion svänga i takt med att även mindre orter förses med mer av denna vara. 

Bland dem som är inne på att byta till elbil så är det i första hand en minskad påverkan på miljön som är den drivande faktorn. Möjligheten att sänka sina drivmedelskostnader ses också ofta som en god anledning till ett byte. 

Många är tveksamma till elbilar av praktiska skäl

De flesta känner till att en elbil kan laddas genom att installera en laddare hemma. På autodoc.se har vi sett olika typer av laddare som kan användas i detta syfte. Men många känner sig samtidigt oroliga och osäkra på hur det kommer fungera med laddning av bilen exempelvis vid längre körningar. En annan vanlig anledning till att man är skeptisk mot elbilar är det faktum att de än så länge har höga inköpspriser.

Även de flesta som har en mer kritisk ställning till elbilar är medvetna om potentiella fördelar vad gäller miljö och ekonomi. Men de praktiska hindren upplevs som för stora för att det ska vara ett realistiskt val för dem. För mer information på ämnet kan vi tipsa om denna artikel, där de pratar om fördelar och nackdelar med elbilar på bilbolaget.nu.

Uppfattningar och vanliga fördomar om elbilar

Elbilar har vid det här laget varit på tapeten ganska länge i Sverige. Av den anledningen är svenskarna generellt sett också ganska välinformerade om hur elbilar fungerar, vilka de främsta positiva effekterna av att köra elektriskt är, samt vad de största baksidorna är. Men det finns fortfarande vissa vanliga missuppfattningar man tenderar att stöta på.

Det är exempelvis många som är av uppfattningen att elbilar skulle fungera sämre i kyla än bilar med förbränningsmotorer. Men detta är inget som kunnat bekräftas i större utsträckning, och handlar snarare om enstaka fall. Du kanske också hört någon nämna att elbilar är den typ av bilar som oftast bärgas, men inte heller det är någon bekräftad fakta.

Bristande kunskap om vad för olika typer av elbilar det finns och vilka sorters motorer de är utrustade med är också relativt vanligt. Detta går lyckligtvis att fortbilda sig i smidigt – här förklarar autodoc.se skillnaderna mellan olika bilmotorer.

Elbilars kulturella påverkan i Sverige

En häftig effekt som diskussionen om elbilar burit med sig är att fler fått ett större intresse för andra miljöfrågor. Att prata om elfordon kan fungera som en inkörsport till ämnet, som gör att man fortsätter lära sig mer och får en större miljömedvetenhet.

Samtal om vad ett för stort användande av begränsade resurser kan ha för konsekvenser har också fått ta mer plats till följd av det ökade intresset för eldrivna fordon. Detta kan över tid göra att den allmänna kunskapen om hållbarhet och ansvarsfull resursförbrukning når en högre nivå.

Hur påverkar den allmänna opinionen om elbilar lagstiftning och utveckling?

Ju större intresset blir för elbilar, desto mer relevant blir frågan att beakta i samband med lagstiftning och juridiska beslut. Redan nu har det vidtagits åtgärder för att uppmuntra människor till att välja elbil, som exempelvis sänkt fordonsskatt.

Liknande initiativ kan göra att ännu fler överväger att ta klivet från fossila bränslen till el, vilket man redan har kunnat se i flera andra länder. 

Social och ekonomisk påverkan

Omställningen till en mer miljövänlig fordonsindustri kan utöver att bespara vår värld mycket utsläpp och föroreningar även ha andra uppsidor. Ett bra exempel från verkligheten är den batterifabrik Volvo ska bygga i Skaraborg, närmare bestämt Mariestad. Denna fabrik innebär mer än 1 000 nya arbetstillfällen, dels inom byggnationen av själva fabriken men även för den fortsatta driften.

Etableringar likt denna är att räkna med även på andra platser. Dessa byggen kommer givetvis att vara resurskrävande i sig, men målet är att de positiva effekterna på samhället och ekonomin ska överväga de negativa.

Sammanfattning

Elbilar och deras vara eller icke vara är något som kommer att fortsätta diskuteras i många år framöver. I Sverige är kunskapsnivån när det gäller elbilar generellt sett hög, och den allmänna uppfattningen om dem är till stor del positiv.

Men det finns fortfarande skepticism när det gäller priserna för elfordon, deras pålitlighet samt laddmöjligheter. Diskussionen är relevant på såväl individnivå som samhällelig nivå ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Topp