For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Miljöbonus – Frågor och svar om miljöbilspremie 2022 & 2023

Miljöbonus – Frågor och svar om miljöbilspremie 2022 & 2023

Klimatbonusen sänks från 70.000 SEK till 50.000 SEK från 2023

Föreslagna ändringar från 1 januari 2023:

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Nedan förändringar har klubbats tidigare i år

Justeringen av bilförmån sätts enligt nedan och träder i kraft från 1 juli 2022. Observera att nedsättningen ges med högst 50 procent av bilens nypris.

 • 350 000 kr för en bil utrustad med teknik för att helt drivas på el
 • 350 000kr för en bil utrustad med bränslecellsteknik (vätgasbil)
 • 140 000 kr för en bil utrustad med teknik för drift delvis med el som tillförs genom en yttre energikälla (laddhybrid)
 • 100 000 kr för en bil utrustad helt eller delvis med teknik för drift med annan gas än gasol eller vätgas.
Exempel: Årsskatten för en Volvo V60 B4 Core med 145 gram i utsläpp ökar med 1 730 kr.

Vanliga frågor och svar om miljöpremien

Vad händer med Klimatbonus 2022?

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att: bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks. gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.

Vilka bilar får miljöbonus 2022?

Regeringens plan var att sänka klimatbonusen för laddhybrider från maximalt 45.000 kronor till 20.000 kronor. Ändringen föreslås istället gälla från den 1 juni 2022. Bilar som släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per km har rätt till klimatbonus. 1 juni 2022 sänks gränsen till 50 gram.

När får man tillbaka miljöbilspremie?

Du kan bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018. Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Är man garanterad miljöbonus?

Regeringen justerade under 2022 gränserna för vad som gäller miljöbonus. Bilar i lyxsegmentet med nypris över 700 000 kr exkluderas helt ur systemet vilket är stora nyheter. Rena elbilar får ett pristak på 700 000 kr får att få miljöbonus. Priset syftar på nybilspriset.

Hur mycket är miljöbilspremien?

Den maximala bonusen för fordon med nollutsläpp är 70 000 kronor. Den maximala bonusen för fordon med utsläpp över noll är ca 45 000 kronor. Storleken på bonusen ökar ju lägre utsläppen är. Gasbilar kan få en bonus på minst 10 000 kronor, dock högst ca 45 000 kronor.

När försvinner Klimatbonus?

2023: laddhybrid-bonus tas i princip bort

Regeringen föreslår nu att klimatbonusen för elbilar ska sänkas från 70 000 kronor till 50 000 kronor under 2023. För laddhybrider väntas däremot summan sänkas redan 2022 från dagens 45 000 kronor till 20 000 kronor.

Vad räknas som miljöbil 2022?

En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att betecknas som miljöbil. (Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457.

Vilka bilar får man bonus för?

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. De fordon som berörs är nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret någon gång från och med den 1 juli 2018.

Hur ansöker man om miljöbilspremie?

 1. Skicka in försäkran till Transportstyrelsen. Första gången en bil ställs på skickar Transportstyrelsen ut en blankett till dig där du kan lämna in din försäkran. …
 2. Ansökan registreras hos Transportstyrelsen. …
 3. Du får bonusen utbetald.

Får man tillbaka pengar om man köper elbil?

Du har möjlighet att en bonus när du köper en ny elbil. Den ligger på 70 000 kronor, men förutsätter att bilen du köper kostar under 700 000 kronor. Elbilar som kostar över bonustaket får ingen bonus. Vissa hybridbilar och andra miljöfordon är också berättigade till en viss bonus men de nivåerna är lägre.11 juli 2018

Får man 70 tusen om man köper elbil?

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här fården som köper bil privat 70 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 583 kronor från 45 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut.

När får man pengar för bilen?

Grundregeln är att alla som ägde en personbil den 28 februari 2022 omfattas av kompensationen, även leasade bilar ger rätt till kompensation. Stödet är 1000 kronor per personbil. Personer som bor i stödområde 1, 2 och 3 och som äger en personbil fårytterligare 500 kronor i kompensation.

Är det värt att köpa en elbil?

Det är mycket billigare att köra på el än bensin eller diesel. En elbil innebär också lägre skatt. Dessutom blir servicen både billigare och enklare, eftersom elbilen har färre rörliga delar. Elbilar är fortfarande dyrare att köpa än fossilbilar, men man räknar med att priserna kommer att sjunka.

Så såg det ut under 2020 och 2021

De nya nivåerna i bonus-malussystemet innebär att bonusen för nollutsläppsfordon höjs från 60 000 till 70 000 kronor. Samtidigt sänks gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer är i fortsättningen ca 45 000 kronor.

Fakta om bonus malus

 • Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 60 gram koldioxid per kilometer kan få bonus.
 • Den maximala bonusen för fordon med nollutsläpp är 70 000 kronor.
 • Den maximala bonusen för fordon med utsläpp över noll är ca 45 000 kronor. Ju högre utsläpp, desto lägre bonus.
 • Gasbilar kan få en bonus på minst 10 000 kronor, dock högst ca 45 000 kronor.
 • Fordon med höga utsläpp har högre fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Det gäller fordon med utsläpp över 90 gram koldioxid per kilometer och malusen är högre för bilar med större utsläpp.
 • Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 eller fordonsgas omfattas inte av malus.

Regeringen ändrar reglerna om klimatbonusbilar och höjer klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Reglerna i förordningen för klimatbonusbilar ändras genom att bonusbeloppet för nollutsläppsfordon höjs från dagens värde på 60 000 till 70 000 kronor. Dessutom sänks gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut från dagens gräns på 70 till den nya gränsen på 60 gram koldioxid (CO2) per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer är i fortsättningen ca 45 000 kronor.

Syftet med ändringarna är att förstärka miljöstyrningen och påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 60 gram koldioxid (CO2) per kilometer kan få en bonus (bidrag). Den maximala bonusen för fordon med nollutsläpp är 70 000 kronor. Den maximala bonusen för fordon med utsläpp över noll är ca 45 000 kronor. Storleken på bonusen ökar ju lägre utsläppen är. Gasbilar kan få en bonus på minst 10 000 kronor, dock högst ca 45 000 kronor.

Fordon med höga utsläpp har högre fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Malusen omfattar fordon med utsläpp över 90 gram koldioxid (CO2) per kilometer. Nivån för malusen ökar i relation till utsläppen. Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) eller fordonsgas (en blandning av biogas och naturgas) omfattas inte av malusen.


miljöbilar miljöpremie

Tidigare: Förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. 

För bilar som ställs på efter den dagen kan det istället vara aktuellt med utbetalning av bonus. Läs mer om bonus här.

Vad är supermiljöbilspremie

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag – en premie – om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.Bestämmelserna om premien finns reglerade i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Förordningen trädde ikraft den 16 januari 2012 men gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2012. Ta även del av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie (TS 2012:37) som du hittar under Regler/Regler för väg.

Miljöbilspremie – vilka krav ställs på bilen för att man ska få supermiljöbilspremien?

Det ska vara en personbil som:

 • är typgodkänd* i enlighet med 3 kap. Fordonsförordningen (2009:211), och uppfyller utsläppskraven I EG nr 715/2007 (Euro 5 eller Euro 6)
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid vid blandad körning.
 • bilen ska också vara ny. Det innebär att bilen inte får ha tagits i bruk tidigare, var sig i Sverige eller i annat land.

*) Denna punkt medför att kraven inte anses uppfyllda för bilar som registrerats med stöd av enskilt godkännande.

Miljöbonus – Vem är berättigad till miljöbilspremie?

Miljöbonus betalas ut till de som under perioden den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2018 (om medel fortfarande finns) förvärvar och ställer på en ny supermiljöbil. En förutsättning är att man inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd för förvärvet av den aktuella bilen.

För företag gäller också att man inte får vara föremål för ett betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Med ny menas att bilen inte får ha tagits i bruk tidigare, vare sig i Sverige eller i annat land.

Om du köper en ny supermiljöbil hos en bilhandlare som redan har ställt på bilen, betalas premien ut till bilhandlaren.
Både privatpersoner, företag och offentlig sektor kan vara berättigade till premien.

Den som leasar en supermiljöbil är inte berättigad till premien. Det beror på att bilen ägs av leasinggivaren. Supermiljöbilspremien betalas därmed ut till leasinggivaren i fall där de köper en ny supermiljöbil och leasar den vidare till en leasingtagare/brukare.

 Vilket belopp är miljöbonus på?

Storleken på premien varierar beroende på om den betalas ut till en fysisk eller juridisk person men även på bilens koldioxidutsläpp. En nyhet för de supermiljöbilar som ställs på från och med den 1 januari 2016 är att man skiljer mellan de rena elbilarna, som släpper ut noll gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, och de bilar, så kallade laddhybrider, som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.

– För en fysisk person (privatperson) är premien 40 000 kronor för en ren elbil och 20 000 kronor för en laddhybrid som klarar utsläppskravet på högst 50 gram koldioxid per kilometer blandad körning. Det gäller även för enskild firma, eftersom ett företag som drivs på detta sätt inte är någon juridisk person.

– För juridisk person (företag, offentlig sektor, föreningar etc.) gäller följande:

För en ren elbil är premien 35 % av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbar bil, dock högst 40 000 kronor.

För en laddhybrid är premien 17,5 % av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbar bil, dock högst 20 000 kronor.

Det innebär att supermiljöbilens nybilspris måste överstiga nybilspriset för närmast jämförbara bil för att någon premie ska betalas ut. Med nybilspris menas det pris som respektive bilmodell hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Premiebeloppen för respektive bilmodell finns på sidan “Har Transportstyrelsen en lista över vilka bilar som uppfyller kraven?”

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie (2012:37), som du hittar under Regler för väg, fastställs kriterierna för närmast jämförbara bil. Föreskriften trädde ikraft den 1 juni 2012.

Premiebeloppen ändrades vid årsskiftet 2015/2016.


Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.

Läs mer om miljöbonus – Bonus malus

Bonus – till bilar med låga utsläpp

Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor.

Läs mer och beräkna din bonus

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer och beräkna din fordonsskatt


Miljöbilar till salu

Begreppet miljöbilar används på olika håll i samhället, men någon samlad definition finns inte. Tanken är ändå att miljöbilar har liten klimatpåverkan och låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga avgaser. Även buller från bilen diskuteras i sammanhanget.

Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst. När man pratar om miljöbilar brukar många typer av bilar innefattas. Både alternativbränslebilar som flexifuelbilar och hybridbilar men också snåla bilar med “vanliga” bensin- eller dieselmotorer, som påverkar miljön mer eller mindre.

Vilka miljöbilar som finns tillgängliga på marknaden finns att läsa exempelvis på Miljöfordons webbplats och bilsvar.se som är en tjänst genom Konsumentverket.

Miljöbilar och utsläppsklasser

Miljöbilar och utsläppsklasser (kallades tidigare för miljöklasser) är två olika saker. Men de hänger samman och begreppen blandas därför ibland ihop.

Utsläppsklasser – nedsmutsning av luften

Enkelt uttryckt har utsläppsklasser att göra med de utsläpp som smutsar ner luften så att de påverkar hälsa och miljö.

Sedan 1 maj 2011 indelas bilar i utsläppsklasser istället för miljöklasser. Alla personbilar och lätta lastbilar från 1993 och framåt är miljöklassade i Sverige.

Miljöbil – begrepp knutet till klimatfrågan

En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Den ska också vara så ren som möjligt ur avgassynpunkt, vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.

Femårig skattebefrielse

Personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i bruk för första gången i Sverige skattebefrias under de första fem åren. Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa fordon som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen.

Mer information om femårig skattebefrielse

Nedsättningen av förmånsvärdet på miljöbilar

Den som i tjänsten använder en miljöbil kan få ett lägre förmånsvärde för sin bil. Detta administreras av Skatteverket.

Mer information om fordonsskatt på Skatteverkets hemsida.

miljöbilar

Supermiljöbilspremie

Supermiljöbilar som uppfyller EU:s senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och som enligt typgodkännandet släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning kan få en så kallad supermiljöbilspremie.

Premien är 40 000 kronor om ägaren är en privatperson. Om ägaren är ett företag eller annan organisation är premien 35 % av prisskillnaden mellan nybilspriset för en supermiljöbil och närmast jämförbara bils pris, dock högst 40 000 kronor.

Statlig upphandling och leasing

Statliga myndigheters inköp av personbilar och lätta lastbilar ska enligt förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor vara miljöbilar. Se länkar till höger.

Mer information i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Kommunal parkering

I vissa kommuner är det billigare eller helt gratis att parkera ett fordon som uppfyller lokala krav för en miljöbil. På Miljöfordons webbplats finns uppgifter om gratis parkering och andra kommunala subventioner för miljöbilar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer om miljöbilar

Kommentarer (2)


 1. Miljöbil – Vad är en miljöbil? Allt du behöver veta om miljöbilar

  […] Transportstyrelsen miljöbil […]

 2. Klimatbonus nya regler från 1 april – Så fungerar det | Grönbil.se

  […] Läs mer om miljöbilspremien […]

Topp